Regulamin

1. Terenem imprezy masowej jest wydzielony i przygotowany teren Stadionu Miejskiego w Margoninie wraz z terenem przylegającym.

2. Wszystkie osoby przebywające na terenie imprezy masowej zobowiązane są do ścisłego przestrzegania niniejszego regulaminu, innych zarządzeń z zakresu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz poleceń służb porządkowych.

3. Osoby przebywające na terenie imprezy, wyrażają swoją zgodę na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie na nośnikach medialnych.

4. Zabrania się:

a) przebywania na terenie imprezy w stanie nietrzeźwym.

b) wnoszenie na teren imprezy masowej: broni palnej i białej oraz przedmiotów niebezpiecznych, materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, napojów alkoholowych, środków odurzających, substancji psychotropowych, ich spożywania oraz napojów w opakowaniach szklanych.

c) wprowadzania zwierząt, pojazdów mechanicznych oraz rowerów.

d) niszczenia urządzeń, ogrodzeń, zieleni, tablic, ławek i innych obiektów.

e) rozpalania i używania otwartego ognia

5. Kto nie wykonuje poleceń służb porządkowych podlega karze grzywny (Ustawa z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych).

Za wypadki powstałe wskutek nie przestrzegania niniejszego regulaminu organizator nie odpowiada.